पोस्ट्स

जानेवारी, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

वऱ्हाड भाज्यांचे

इमेज

लक्षण विजय वीरांचे

नकोच धरणे इर्षा, मत्सर पाहता यश इतरांचे स्वतःस जिंकीत जाणे हे लक्षण विजय वीरांचे || जिद् मुंगीची अंगी बाणून गरुड नजर ती स्वतःस मानून क्रमून कणकण अंतर खडतर झिजवून काया सदा खरेतर ध्येय गाठणे तयांचे || नसे कुणाशी तुलना आणिक झपाटणे हे त्यांचे 'टॉनिक' हवे मना ते धरण्यासाठी मात स्वतःवर करण्यासाठी धडपडणे ते करांचे || सदोदित ते मनास बोले 'तुझियासाठी अशक्य कुठले? कर कर कर कर सुरुवात ती जमेल तुजला हवी बात ती' मंत्र-जाप हे शूरांचे || -मनोज बोबडे