पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०१३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

आईचे विश्व

बघ बघ बाळा वाजे खूळ-खुळा असा नको हसू गोड-गोड दिसू लागेल नजर माझीच सत्वर टिळा काळा काळा गालाला लावला मिरची जाळली नजर पळाली -आईचाच भ्रम भ्रमासाठी श्रम नसले ते काही करतच राही जग कल्पनेचे उभे करायाचे असली ती आई विश्व सुख घेई -मनोज बोबडे