पोस्ट्स

2021 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

ऐक जरा साजणे...

ऐका जरा साजणे ये जरा समीप ये  दाव काळजास माझ्या लाघवी ते रुप ये  संपला तो शोध आता संपली आहे प्रतीक्षा  उभय काळजास करू परस्परांनुरुप ये  नव्या जगात जाऊया हात हाती घेऊनि  नव्या नभी भरारण्या घेऊ चल झेप ये  हव्याहव्याशा सखे तुरुंगवासाची सजा  प्रीत गुन्ह्याची सदा भोगू जन्मठेप ये कुठे हे जग पाहणे पून्हा जीवास लाभणे  ह्या नव्या जगातला आनंद घेऊ खूप ये -मनोज बोबडे (2005)